Tábor Radost

Advent 2014

Datum vložení: 2. 12. 2014, 00:59
Rubriky: Kultura a jiné
Kristus přichází k nám,  my máme přicházet ke Kristu, jemu naproti. Potkáme se? Dávejme pozor, abychom se neminuli.
Očekávání v radosti

Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti
Advent  začíná  první nedělí adventní,  každý rok jindy, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
První adventní neděli předchází Slavnost Ježíše Krista Krále, svátek připomínající Kristovu vládu nad světem a zdůrazňující, že ani státní moc nesmí rozhodovat o věcech, které přísluší Bohu - zejména v oblasti etiky, lidské důstojnosti, apod.

Čtyři neděle

První neděle je ve znamení přeměny světa na konci času. Druha a třetí připomíná Jana Křtitele. Čtvrtá neděle je Mariánská.

Adventní věnec

Tradičním symbolem adventu je adventní věnec, nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž tři mají být fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radost.

Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera.

Vánoční svátky začínají Slavností narození Páně neboli Božím hodem vánočním, 25.prosince.

Mohou se slavit už v předvečer.

Co kázal svatý Cyril Jeruzalémský


ADVENT (z lat. "adventus" - příchod, "adventare" - přicházet, blížit se), jenž předchází vánoční oslavě Božího narození, je očekáváním příchodu Mesiáše ve dvou rovinách:

  1. Tak jako Židé očekávali příchod Mesiáše, jenž se dle křesťanské víry uskutečnil Vtělením Božího Syna a jeho narozením jako Ježíše Krista.
  2. Příchod Mesiáše - nanebevstoupeného Ježíše Krista ve své slávě k završení jeho spásného díla. Toto dvojí očekávání věřících a dvojí příchod Mesiáše krásně vystihuje následující úryvek z "Katechezí" sv. Cyrila Jeruzalémského. 

 „Zvěstujeme Kristův příchod. Ne jenom jeden, ale i druhý, mnohem krásnější než byl první. Smyslem onoho příchodu byla spíše trpělivost, tento pak ponese diadém Božího království.
Neboť u našeho Pána Ježíše Krista je všechno většinou dvojí. Dvojí narození: jedno z Boha před věky, druhé z Panny před dokonáním věků..
Při prvním příchodu byl ovinut plénkami v jeslích, při druhém bude zahalen světlem jako šatem. přijde obklopený šikem andělů a oslavený.
Také  sv.Pavel naznačuje onen dvojí příchod, když píše Titovi: „Projevila se přece Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života a světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně, a přitom očekávali to, o čem máme na ději, že nám to přinese blaženost: slavný příchod našeho velikého Boha a Spasitele Krista Ježíše, který očekáváme.
Proto nám předávané vyznání víry ukládá, abychom věřili v toho, „který vstoupil na nebesa, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce." Přijde tedy náš Pán Ježíš Kristus z nebe. Přijde slavně na sklonku tohoto světa, v poslední den. Nastane totiž přeměna vesmíru stvořený svět bude obnoven".

Zajímavost

Od roku 1986 se v předvánoční době zapaluje v Betlémské jeskyni plamínek, který je pak mladými dobrovolníky rozšiřován do světa jako Betlémské světlo. Podle tradice v Betlémě to světlo rozžíhá slepé dítě.

© 2021 | VIZUS | CMS | prohlášení | Mapa stránek | RSS-Články | RSS-Novinky